Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές

    Διαρκής επιδίωξή μας, η ουσιαστική και άριστη συνεργασία τόσο με τους πελάτες μας, όσο και με τους προμηθευτές μας, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος, μέσα από καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες, με γνώμονα τις συνεχείς απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε έργου που μας έχει ανατεθεί.

    Επιδιώκουμε να είμαστε συνεπείς, ειλικρινείς και εχέγγυοι, σε όλα τα επίπεδα, με τους πελάτες, τους προμηθευτές μας, αλλά και τις κρατικές υπηρεσίες, δίκαιοι με το ανθρώπινο δυναμικό μας, αλλά και να διατηρούμε, ταυτόχρονα, απαράμιλλες σχέσεις με τους ανταγωνιστές μας. Η τήρηση απαρέγκλιτης εχεμύθειας, και η πιστή εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής Δεοντολογίας είναι δεδομένες λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας.