Ασφάλεια στην εργασία

    Η ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του προσωπικού της, κατά την διάρκεια της παραγωγής. Προς τούτη την κατεύθυνση, έχει λάβει μια σειρά από μέτρα, όπως:

  • Την παροχή των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας, συνιστώντας στον κάθε εργαζόμενο να τα χρησιμοποιεί κατάλληλα προς δική του ασφάλεια, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε είδους εργατικό ατύχημα.
  • Την σύνταξη Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας ο οποίος είναι αναρτημένος σε εμφανή σημεία του εργοστασιακού χώρου και η τήρησή του θεωρείται επιβεβλημένη τόσο στους χώρους του εργοστασίου, όσο και του εργοταξίου,  ελέγχοντας παράλληλα την ακριβή τήρηση των διατάξεών του.
  • Την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης
  • Την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
  • Την μέριμνα όσον αφορά τη σωστή συντήρηση και συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού, που επιτρέπει την  ασφαλή και χωρίς κινδύνους  εργασία.

    Ως εκ τούτου,  αφενός το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των εγκαταστάσεων και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός και, αφετέρου, η τήρηση των κανόνων από τους εργαζομένους,  έχει κατατάξει την εταιρεία  μας στους ασφαλέστερους χώρους εργασίας, όπου η συχνότητα ατυχημάτων είναι σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο της συχνότητας ατυχημάτων του   κλάδου.